PL EN

O wydawnictwie

 
W Dziale Obsługi Wydawnictw Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie wydawane są czasopisma i monografie.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Wiodącym czasopismem wydawanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie od 1994 roku jest kwartalnik Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM), który w roku 2000 uzyskał indeksację w światowej bazie danych Current Contess. Za rok 2021 uzyskał Impact Factor = 1,603.
Od roku 2016 wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej (www.aaem.pl).
W AAEM publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz krótkie doniesienia obejmujące zagadnienia głównie z zakresu biologicznych, fizycznych i chemicznych szkodliwości zdrowotnych, żywności i żywienia oraz problemów zdrowia publicznego w środowisku wiejskim.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism MEiN, aktualnie posiada 100 pkt. według rankingu z 2021 roku.
Za poziom czasopisma odpowiada redakcja, która pracuje w składzie: 6 Redaktorów Tematycznych, 3 Redaktorów Technicznych, 1 Redaktor Statystycznych oraz Native Speaker.

Więcej informacji o czasopiśmie: http://www.aaem.pl

Drugim czasopismem wydawanym przez Instytut od roku 2007 jest Journal of Pre-Clinical and Clinical Research (JPCCR), którego celem jest promocja tematów badań klinicznych i przedklinicznych. Wydawane jest kwartalnie w języku angielskim. Od roku 2016 wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej (www.jpccr.eu).
Zakres tematyki czasopisma dotyczy w szczególności takich dziedzin jak: fizjologia ludzi i zwierząt, farmakologia kliniczna, onkologia, biologia molekularna komórki, toksykologia, biotechnologia i biofizyka oraz medycyna.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism MEiN, aktualnie posiada 40 pkt. według rankingu z 2021 roku.
Za poziom czasopisma odpowiada redakcja, która pracuje w składzie: 8 Redaktorów Tematycznych, 3 Redaktorów Technicznych, 1 Redaktor Statystycznych oraz Native Speaker.

Więcej informacji o czasopiśmie: http://www.jpccr.eu

Od 1966 roku Instytut wydaje kwartalnik Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu (MONZ) (wydawany do 2010 jako Medycyna Ogólna). Wydawane jest w języku polskim i angielskim. Od roku 2016 wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej (www.monz.pl).
Czasopismo nie jest monotematyczne. Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym od biomedycznych aspektów zdrowia i choroby po technologie medyczne. Zgodnie z tym zakresem, w kwartalniku wyodrębniono następujące działy tematyczne: Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby; Zdrowie publiczne; Profilaktyka chorób i promocja zdrowia; Epidemiologia; Zdrowie środowiskowe; Psychologia i socjologia zdrowia; Żywność i żywienie; Filozofia i bioetyka; Technologie medyczne i telemedycyna.
Czasopismo Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu publikuje: prace oryginalne, prace poglądowe, listy do redakcji oraz inne materiały.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism MEiN, aktualnie posiada 40 pkt. według rankingu z 2021 roku.
Za poziom czasopisma odpowiada redakcja, która pracuje w składzie: 16 Redaktorów Tematycznych, 4 Redaktorów Technicznych, 2 Redaktorów Statystycznych oraz Native Speaker.

Więcej informacji o czasopiśmie http://www.monz.pl

Od czerwca 2019 r. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, wraz z Polskim Towarzystwem Medycyny Środowiskowej, jest wydawcą czasopisma Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine. Jest to jedyne wydawane w Polsce specjalistyczne czasopismo poświęcone wyłącznie medycynie środowiskowej i środowiskowym zagrożeniom zdrowotnym. Jego celem jest wymiana upowszechnianie wiedzy naukowej, znajdującej zastosowanie praktyczne, przydatnej pracownikom sektora ochrony zdrowia, jak też innym odbiorcom zainteresowanym problematyką czasopisma.
Wydawane jest w języku polskim i angielskim. Od roku 2019 wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej (http://www.environmed.pl/).
Czasopismo Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine obejmuje następujące tematy: epidemiologia środowiskowych czynników ryzyka zdrowia i środowiska, związanych z zaburzeniami zdrowia; medycyna prewencyjna; fizyczne i biologiczne zagrożenia zdrowia; zanieczyszczenia powietrza i wody oraz ich wpływ na zdrowie, środowisko społeczne i jego wpływ na fizjologię i patologię; toksykologia środowiska, szczególnie w odniesieniu do zatruć metalami ciężkimi; obciążenia chemiczne; higiena szkolna, żywienie i otyłość; tryb życia i jego wpływ na zdrowie; zagadnienia dotyczące aktywności fizycznej; epidemiologia chorób niezakaźnych, związanych z czynnikami środowiskowymi; zmiany klimatu i ich wpływ na zdrowie człowieka.
Czasopismo Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine publikuje: prace oryginalne, prace poglądowe, listy do redakcji oraz inne materiały.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism MEiN, aktualnie posiada 20 pkt. według rankingu z 2021 roku.
Za poziom czasopisma odpowiada redakcja, która pracuje w składzie: 6 Redaktorów Tematycznych, 3 Redaktorów Technicznych, 1 Redaktor Statystycznych oraz Native Speaker.

Więcej informacji o czasopiśmie http://www.environmed.pl

Każdy artykuł zgłoszony do publikacji w każdym czasopiśmie wydawanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie jest oceniany przez co najmniej 2 recenzentów na zasadzie „double-blind”. Praca przekazywana do oceny recenzentowi jest anonimowa (bez danych imiennych autorów), anonimowy pozostaje także recenzent.

Wszystkie czasopisma wydawane przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie publikują prace o otwartym dostępie rozpowszechniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC-BY-NC), który pozwala na nieograniczone wykorzystanie, dystrybucję i powielanie na dowolnym nośniku, pod warunkiem prawidłowego cytowania oryginalnej pracy.
Pełne teksty dostępne są bezpłatnie na stronach poszczególnych czasopism.


Ponadto, od 1994 roku wydawana jest seria wydawnicza Monografie Instytutu, w której dotychczas ukazało się ponad 58 pozycji.
 
Journals System - logo
Scroll to top